VedtægterVedtægter:


§ 1 Foreningens navn:


Gl. Hinnerup Grundejerforening (GHG)


Foreningens område dækker: Bøgevej - Elmevej - Engvej - Kløvervej - Lucernevej - Lupinvej 2 til 16 - Mosevænget - Snerlevej - Valmuevej - Århusvej (mlm Ådalsvej og Søndergade)


§ 2 Foreningens formål og opgaver:


Grundejerforeningen Gl. Hinnerup varetager, i overensstemmelse med beslutning på generalforsamlingen, medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der opretholder medlemskab af foreningen.


§ 3 Kontingent:


Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves forud. Et medlem betaler kontingent for hver ejendom medlemmet ejer. Nye medlemmer kan optages i foreningen på hvilket som helst tidspunkt mod betaling af kontingent i forhold til resterende del af regnskabsåret.


Når et medlem overdrager sin ejendom, er vedkommende fra dette tidspunkt ikke medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod foreningens formue.


§ 4 Regnskabsår:


Regnskabsåret går fra 1.april til 31. marts.


§ 5 Generalforsamlingen:


Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes ved direkte skriftlig meddelelse til det enkelte medlem senest 2 uger forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden og årsregnskab vedlægges indkaldelsen.


Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag, der ikke er indkommet i tide eller indeholdt i dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning. Oplysning om evt. forslag kan fås hos formanden.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer, hvor intet andet fremgår af vedtægten. Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre generalforsamling eller dirigent afgør at afstemning skal ske skriftligt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.


Referat af generalforsamlingen, underskrevet af formand og næstformand udsendes til alle ejendomme i grundejerforeningens område.


Generalforsamlingens beslutninger bringes til udførelse af bestyrelsen


§ 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:


Valg af dirigent


Formandens beretning.


Aflæggelse af revideret regnskab


Fastsættelse af kontingent


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Valg af revisor og revisorsuppleant


Evt. rettidigt indkomne forslag fra medlemmer


Eventuelt


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling:


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller en ¼ del af medlemmerne skriftligt forlanger det, med angivelse af emne der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 10 dage efter kravet er tilgået bestyrelsen og indkaldes med mindst 3 dages varsel.


§ 8 Bestyrelsen:


Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.


Kontingent indsættes på konti i pengeinstitut. Bestyrelsen giver kassereren fuldmagt til driftskontoen, der max. må indeholde ½ års kontingent. Øvrige konti disponeres af bestyrelsen i fællesskab. Kassereren foretager betalinger, som hele bestyrelsen er enige om. Bestyrelse og revisor har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab & beholdning.


Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 3 i ulige år. 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.


Bestyrelsesmøde afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen aftaler her tidspunkt og sted for næste møde.


Formanden indkalder ved skriftlig dagsorden og leder møderne. På vegne af bestyrelsen fører sekretæren beslutningsprotokol, der sendes til bestyrelsesmedlemmerne, og godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.


§ 9 Revisor:


Til at revidere foreningens regnskab vælges en revisor med funktionstid på 2 år. Valg af revisor sker i lige år, valg af revisorsuppleant sker i ulige år. Revisor - & revisorsuppleant kan genvælges. Revisor og kasserer kan ikke tilhøre samme husstand. Regnskabet tilsendes revisor så betids, at det reviderede regnskab kan udsendes til medlemmerne samtidig med dagsorden for generalforsamlingen.


§ 10 Vedtægtsændring/foreningens opløsning:


Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og beslutning om vedtægtsændringer træffes ved almindelig stemmeflertal. 2. generalforsamling om vedtægtsændring kan indkaldes samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Dagsorden for 2. Generalforsamling skal i såfald medsendes med dagsorden for den ordinære generalforsamling.


Foreningens opløsning kan kun ske ved dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling og hvor mindst en ¼ del af foreningens medlemmer er tilstede, og hvor mindst 4/5 dele af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.


Foreningens midler anvendes i tilfælde af opløsning i veldædigt øjemed efter generalforsamlingens beslutning.